Megjelent a Köznevelés 2002. (58. évf.) 19. száma 16-17. oldalán.

Az államvizsga, az érettségi és a szégyen

A történelemtanárok színe-java vitázik az új történelem érettségi-vizsga koncepcióján. A Köznevelésben is olvashattunk a témáról kerekasztal-beszélgetést. A pedagógiai szaknyelv mögött megbújó tapasztalatok, a kollégák szakmai felelősségtől áthatott érvei tiszteletet ébresztenek bennem, aki jelenleg alulnézetből figyelem az eszmecserét. Az oktatás-végrehajtási folyamat utolsó előtti láncszemeként várom a bevezetendő új szabályzatot, a tanári szabadság várható beszűkítését. Kívánatosnak tartom a kérdező tanár tevékenységének aprólékos körülhatárolását.

Ebben személyes érdekeltségem motivál. Ha a tanári szabadságot és az ezzel járó felelősséget kizáró, a szakmai kompetenciát nyíltan és egyértelműen leszűkítő érettségi vizsgaszabályzat lép életbe, akkor ismét lehetőségem lesz nemcsak országos vizsgáztatói (és szakértői) névjegyzékben szereplő vizsgaelnökként, de kérdező tanárként is részt venni a vizsgáztatásban.

 

Kezdjük az elején, ahonnan a tanári pálya elindult, ahogyan valamennyien, tanárok, elnyertük a tanári hívatás jogosítványait, szabadságait a licentia docendit. Több mint ötven kollokvium és szigorlat után államvizsgán adtunk számot – magam sok éve már – a tudományok “alkotó módon” történt elsajátításáról.

A tantárgyak sorozatában épp a “dial. mat.”-nál tartottam, nem kellett tőle félnem. Ma nem érdemes vele dicsekedni, de középiskolás koromban marxizmus egyetemi jegyzeteket olvastam büszkén, nem is sejtvén, hogy nem az eszem oly nagy, hanem az anyag volt oly alacsony, hogy nekem is megfelelt. Az államvizsgán a felkészülés után jegyzeteimmel illedelmesen várakoztam, hiszen a kérdező tanárnő fülig merült a szomszédjával folytatott csevegésbe. A jó megjelenésű, s házasodási kedvében minden viszontagság ellenére sem lankadó férfiú komolyan bólogatott az államvizsga szőke hölgyének, aki végtére engem is észrevett. Tessék! szólt rám, a jóképű tanár úrról leváló tekintettel, Tessék! Magam, jól neveltként csak ezt a pillanatot, pillantást vártam, nem akarván félbeszakítani a dumát, amit – államvizsgáról lévén szó – akár állami dumának is lehetett volna tekinteni. Ennek pillanatnyi szünetében, G. A. tanárnő kedvesnek ugyan nem mondható, de biztatató közrehatása után megkezdtem tételem lendületes kifejtését, ám ő szinte azonnal közbeszólt: Nem!

Meghökkentem. A közlés tartalmával, a tagadás, a kételkedés, a kétség tanári kifejezésével ugyan gyakorta találkoztunk, de ez a forma nem fordult elő a nyolc félév alatt. Kollokváltunk, azaz beszélgettünk, megvitattunk egy-egy témát, a megelőlegezett bizalom jegyében előbb, s a tudást minkét oldalon megbecsülve utóbb. Ezúttal azonban még a kifogás tartalmáról sem kaptam tájékoztatást.

Tudhattam volna, hogy G. A. tanárnő nem képes többre, ez a teljes tanári eszköztára. Érvelni épp úgy nem tud, mint cigánykerekezni, máskülönben a kiszúrás, a bosszú, melyet a bájolgás megzavarásával kiérdemeltem, lehetne színvonalas! Színvonal? Ugyan! Akkor meg hagyjuk rá! De nem a vizsgáztató az oka, hogy ennyi év után is emlékezem a molotovi nyetre, hanem a vizsgadíj. Az ismételt államvizsga díja. Mert nem álltam fel az asztaltól, így megmaradt. Megőriztem máig a több mint nyolcszáz forintnyi szégyent...

 

A harmadik évtizedet morzsolom azóta tanárként, vizsgáztatóként, bizottságban vagy csak úgy, tanítványaim s magam előtt. G. A. tanárnővel nem találkoztam, egy másik felső iskolába került, ahol dicséretes módon, tantárgyának tanításával párhuzamosan igyekezett abból szakképesítést szerezni. Volt kollégái nem emlegették, én sem idéztem fel az államvizsgát. Hiszen oly nevetségesnek látszik “az ember evvel a nagy sebével”, rejteni kell inkább, mint kivakarni. Most miért teszem hát?

A helyzetek ismétlődnek. A tanár élete az iskola, képes az egykori szégyent felidézni.

Jelenleg minden szaktanári, s az iskolában ettől nem elválasztható emberi megpróbáltatásom a tanári szabadság betű szerinti meglétéből következik.

Az érettségi vizsgaszabályzat leírja a történelem tételek két fő részét, megadja a kétféle feladat tartalmi jellemzőit, előírja a vizsgázóktól elvárható tények, fogalmak, összefüggések ismeretét és megértését, felsorolja a használható segédeszközöket. A kijelölt 25 témakör bármelyikéből legkevesebb 20 tétel készítendő. Ezek a szabályok, melyeken belül a tanár szabadsága érvényesülhet.

A Szakközépiskolai Érettségi Vizsgaszabályzahoz azonban a biztonság kedvéért megjelent egy Útmutató, javasolt tételekkel és A-B tétel párosítási ötletekkel. Ez is elismeri: a tanárnak módjában áll a témakör lényeges elemeit tartalmazó önálló tételt is megfogalmazni. Nálam ez a “szabadság” lobbant féregnyúlványként gyulladásba.

Felnőtteket képző szakközépiskolában tanítok húsz éve, megelégedéssel.

Nem bosszant, ha késő délután egy-egy fej meg-megbukkan a padokban. Reggel hattól, héttől dolgoznak a tanulók, majd az iskolai öt tanóra várja őket. Házasságkötés, gyermekszülés, válás, olykor életre szóló döntések válaszútján küzdenek nap mint nap a tananyaggal. Sokuk mögött az általános iskola, a szakmunkásképző kudarcai. Nem kevesen olvasási–megértési nehézségekkel küzdenek. Erre a munkára nem készített fel sem a főiskola, sem az egyetem. A tanár egy-egy kollegiális konzultáción kívül csak a saját tapasztalataira támaszkodhat. Nem véletlenül ragaszkodom tehát a beváltnak látszó módszerekhez, a mindig finomítandó, de sohasem találomra kiválasztott eljárásokhoz, fogásokhoz, vizsgatételekhez. Nélkülözhetetlen a tanítás tervszerűsége. Tanulóim már szeptemberben kézhez kapják a tananyag beosztását egész tanévre, valamint a beszámolók, vizsgák tételeit. Ezeknek még a szövegezését is úgy igyekszem alakítani, hogy eleinte több útmutatást tartalmazzanak, mint később. Hosszabb időszak záróvizsgáira az előzőek alapján fogalmazom a tételeket. A szívemnek mégoly kedves, ám periférikus témák a számonkérésből kimaradnak. Ha egy mód van rá, bekerülnek a tantárgyi koncentráció lehetőségei.

Magyarán: fegyelmezett vagyok a tanításban – nem alacsony, de teljesíthető követelményeket támasztok a számonkérésben.

Ezt a gyakorlatot az érettségi tételek kialakításában is követtem. A 22 tétel A feladatai a korábban előfordultak alapján íródtak. A B tételrészek csak olyan összefüggéseket, forráselemzéseket, diagramokat, térképhasználati feladatokat tartalmaztak, amelyeket valamilyen mértékben a három tanév heti egy-két óráján elemeztünk, gyakoroltunk. Gondosan egymáshoz illő A és B tételeket állítottam össze. (Nem kétszereztem meg a tételeket úgy, hogy például az athéni demokrácia kialakulása A tétele mellé a XVI. századi Magyarország életét reprezentáló forráselemzés került volna B-nek, hanem az athéni demokráciáról szóló A tétel mellé például az osztrakiszmosz magyarázatát vettem.

Az érettségi ily módon nem a napközis kikérdezés, hanem az ismeretterjesztő előadás műfajához közelít. Szeretem hallgatni a kerek, jól felépített, önálló feleleteket. Ha végigdolgoztunk együtt három-négy évet, ha farkasszemet néztünk nem egy beszámolón, ha hagytam kínlódni a megszólalással, s nem vettem el tőle, ismételt tanításra a szót, mindez azért történt, hogy a záróvizsgán a jelölt önállóan, magabiztosan felelhessen. Azt akarom, hogy az érettségi vizsga a munkánk koronája legyen, hogy érezzék a vizsgázók: jó dolog tudni, jó dolog önálló vázlat alapján szabadon előadni, jó dolog felnőtt emberként érettségi vizsgát tenni.

A tanári szabadság szabályozott keretei közé ez az elképzelés beleillik. A SZÉV nem tiltja a tételek ily módon történő elkészítését. Az érettségi vizsgabizottság elnökei az ekként készített A és B tételeimet minden esetben elfogadták.

Egy ideig ezek a tételek nem történelem szakos munkahelyi feletteseimnek is megfeleltek. De egyszer csak jobban tudták. Hirtelen mindketten feladatuknak véltek, hogy megmentsék az oktatási rendszert az összeillő A és B tételek alkalmazásától. Nem kívánom az akciót részletezni, személyeskedésnek hatna. De a három ráhangolt érettségi elnök közül abban a tanévben egyik sem utasította el tételeimet, még az a kolléga sem, aki a sajátjait másként készíti. Minden jegyzőkönyv megnyugtatóan tartalmazza, hogy tételeim megfeleltek a SZÉV előírásainak.

A következő tanév májusában azonban az orrom alá dugtak egy szaktanácsadói véleményt, amely szó szerint követve a korábbi felettesi kifogásokat, elutasította tételeimet. A felkérő levélről nem tudtam, munkaközösségi, szakmai vita a tárgyban nem volt, a szaktanácsadót nem is láttam, ő meg nem hallgatott. Nem esett szó a szakértői véleményben arról, hogy az A és B tételek összepárosításával kapcsolatban a SZÉV és az Útmutató (amely nem szabály, hanem segédlet) csak javaslattal él! Én csupán azzal a tanári szabadsággal kívántam élni, amit a két dokumentum szavai értelemszerűen meghagytak számomra.

 

A szakértői vélemény birtokában az érettségi szünet idején megfosztottak a kérdező tanári megbízástól. E körülmény tette szükségessé, hogy a vizsgaelnök számára szaktanári tájékoztatást készítsek. Nem jutott el hozzá. A következő tanév kezdetén pótvizsgázó tanítványaimat – más kollégákhoz irányították. Végzős évfolyamon azóta nem taníthatok, mert annak a tanárnak, aki végzős osztályt tanít, joga van tanítványai vizsgáztatására, pótvizsgáztatásra is. Azóta nem találtattam méltónak az osztályfőnöki feladatokra sem. Tagozatunkon a két osztályfőnökség nem ritka, előfordul három is.

Mit várok az új szabályozástól? Azt, hogy szüntesse meg a tanári szabadság maradékát is ebben a kérdésben. Ugyanis ha az új szabályozás (a való helyzethez illően) a vizsga minden mozzanatát kötelezően előírná, megeshetne, hogy újra érettségiztethetném diákjaimat. Ha nyíltan kötelezne a szabály, engedelmeskednék, ez a beosztásomhoz tartozik. Ezért várom az új szabályzatot. Mert bizony hiányzik az első tanévnyitó és a végső ballagás, az együtt kezdett s együtt bevégzett munka öröme, a búcsúszó az utolsó osztályfőnöki órán, a tanári integritás megléte, a szakmai kompetencia elismerése, mindaz, amitől megfosztottak. Vagy megfosztottam magam. Hiszen az Útmutatóban ajánlott tételekből nyugodt lelkiismerettel választhattam volna, az A és B tétel javasolt párosítását is el tudom fogadni, ha érettségi elnökként ilyennel találkozom.

Mégis, mi tart vissza attól, hogy most engedelmeskedjem? Hogy elismerjem a beosztás “igazát” a hierarchia bölcsességét, a SZÉV egyetlen, az Útmutató által közvetített egyedül üdvözítő olvasatát? Érdemes a tanári illetékesség elvét védelmezve sokkal többet kockáztatni, mint az egykori államvizsgán? Mi késztet most is, mindezek tudatában – megszólalásra?

Csak az államvizsga emléke. A szégyen.

                                                                                                          Varga László